La junta directiva

La Junta directiva regeix, administra i representa l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya per delegació de l’Assemblea General.

El 18 de Desembre de 2014, es va constituir l’actual Junta Directiva composada pels següents membres: