Ajudes per a la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives

L’objecte d’aquestes ajudes és modernitzar i innovar les indústries culturals i creatives que actuïn en alguns dels següents sectors: arquitectura, arts audiovisuals, arts escèniques, arts plàstiques i visuals, arts interactives, cinema, disseny, gestió cultural, llibres, moda, música i dansa, nous gèneres creatius multimèdia, nous mitjans de comunicació, patrimoni cultural, publicitat, ràdio i televisió i turisme cultural.

Termini: del 8 al 28 de juny del 2021

Requisits

a. Les activitats objecte de la subvenció hauran de desenvolupar-se entre l’1 d’abril de 2021 i el 31 de març de 2022. Per tant, les despeses hauran de realitzar-se dins d’aquest període.

b. L’emissió de factures i justificants de despesa tindrà com a data límit el 31 de març de 2022

c. Els justificants de pagament tindran com a data límit el 30 de juny de 2022. Només seran
subvencionables aquelles despeses que hagin estat efectivament pagats amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.

Beneficiaris

a. Els professionals inscrits en el Règim Especial de Treballadors Autònoms

b. Les petites empreses i les microempreses, de nacionalitat espanyola, de qualsevol
Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu i tinguin residència fiscal a Espanya. S’entén per microempresa
i per petita empresa les que amb tal caràcter es defineixen en la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003 (DOUE núm. 124, de 20 de maig
de 2003)

Guía Es_Música

Bases subvenció

Sol·licita subvenció