Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament

L’objecte d’aquestes bases és donar suport a la programació estable d’activitats d’arts visuals. S’entén per programacions estables d’activitats d’arts visuals els cicles que els espais d’art o equipaments culturals dediquen a projectar, coordinar, dirigir, presentar o difondre activitats professionals relacionades amb les pràctiques artístiques contemporànies al llarg de, com a mínim, sis mesos l’any. Les activitats poden ser exposicions individuals o col·lectives, presentacions de treballs, intervencions de creadors en les seves múltiples disciplines, amb el propòsit de donar a conèixer de manera directa l’obra tant d’artistes amb una trajectòria professional més consolidada com la de creadors
emergents. L’objectiu és fomentar la participació de la ciutadania i confrontar criteris per tal de situar l’activitat dels creadors, crítics, estudiants i espectadors en una zona compartida.

Requisits, condicions i incompatibilitats

a. Les activitats han de ser de caràcter professional, tenir una difusió suficient, fer-se en seus estables i estar adreçades al públic en general, amb l’objectiu d’incrementar la connexió de l’art contemporani amb la ciutadania i la seva participació activa.

b. Els sol·licitants han de constar inscrits en la base de dades del Programa d’indicadors culturals per a l’entorn municipal (PICEM), que gestiona el Departament de Cultura, i han de mantenir les dades actualitzades durant tot el procediment, d’acord amb el protocol de col·laboració que s’hagi subscrit. Totes les activitats de la programació que optin a subvenció han d’estar introduïdes al PICEM.

c. El projecte ha d’incloure els objectius, les línies estratègiques bàsiques i un pla de gestió i de viabilitat de l’espai. També ha d’incloure accions de col·laboració amb el seu territori de referència i ha d’especificar de quin equip professional disposa

Termini: del 9 al 24 de març de 2021

Bases subvenció

Sol·licita subvenció