top of page
textura-arc-oprimitzada.jpeg

Resolució provisional de les ajudes Next Generation

Resolució provisional de les ajudes públiques per a la modernització de les estructures de gestió artística en l'àmbit de les arts escèniques i de la música (Next Generation)


El passat dia 1 de desembre es va publicar la llista provisional de empreses proposades a optar a l'ajuda pública per a la modernització de les estrucutres de gestió artística en l'àmbit de les arts escèniques i de la música, en el marc dels fons euopeus Next Generation. Aquesta ajuda és una iniciativa del pla de recuperació, transformació i resilència finançat per la Unió Europea, convocades per odre ministerial el 23 de Desembre de l'any 2021.Després de dues pròrrogues de tres mesos cadascuna, el termini per l'execucció de les despeses derivades de les inversions passa a ser fins al mes de març del 2023 (termini inicial: del 27 d'abril de 2021 al 30 de setembre del 2022). [Us informarem properament de les dates exactes en una nova comunicació.]


Per tal de continuar amb la concessió dels ajuts, els beneficiaris disposen de 15 dies hàbils (fins al 23 de desembre) per a presentar la següent documentació:


1. Còpia digitalitzada de les escriptures de constitució i estatuts registrats, i documentació que acrediti la representació de qui signa la sol·licitud, aquells beneficiaris que no els hagin presentat en el moment de la sol·licitud.


2. Còpia digitalitzada del certificat de caràcter positiu, a l'efecte de subvencions, de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que acrediti el compliment de les seves obligacions tributàries.


3. Les persones físiques hauran de presentar certificat d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques (epígraf del grup 965).


4. Document que verifiqui estar al corrent en el pagament de les quotes o d'altres deutes amb la Seguretat Social, segons el tipus de sol·licitant: Els autònoms hauran de presentar còpia digitalitzada del certificat de la Seguretat Social pel Règim Especial de Treballadors Autònoms i, en cas de tenir treballadors per compte d'altri, còpia digitalitzada del certificat de la Seguretat Social pel Règim General; Les societats civils i comunitats de béns hauran de presentar còpia digitalitzada del certificat de la Seguretat Social pel Règim Especial de Treballadors Autònoms de cadascun dels seus membres i, en cas de tenir treballadors per compte d'altri, còpia digitalitzada del certificat de la Seguretat Social de l'entitat pel Règim General. La resta de sol·licitants hauran de presentar còpia digitalitzada del certificat de la Seguretat Social de l'entitat pel Règim General.


En el cas que s'haguessin presentat aquestes certificacions en el moment de la sol·licitud de la subvenció, no serà necessària la seva aportació en aquest acte, sempre que no haguessin transcorregut més de sis mesos des de la seva data d'expedició. Tanmateix havent hagut dues prorrogues de tres mesos en el tràmit de la subvenció, entenem que els documents ja estan fora de termini i que cal aportar-los novament.


També, tots els beneficiaris hauran d'indicar les dades bancàries (6), necessàries per a efectuar la corresponent transferència, si la subvenció proposada és finalment concedida, segons model disponible en el següent enllaç. També hauran de presentar declaració de no incompatibilitat (7) o prohibició per a obtenir subvencions i no tenir obligacions per reintegrament de subvencions, disponible a aquest enllaç.


Finalment, caldrà complimentar i enviar les següents declaracions:


Com es habitual, els beneficiaris proposats podran sol·licitar a l'organisme la modificació dels projectes, sempre i quan l'esmentada modificació no suposi una alteració significativa respecte a la sol·licitud presentada.


La documentació assenyalada haurà de presentar-se a través de la Seu Electrònica de Cultura, en el següent enllaç i fent servir la ruta Mis expedientes > acceso con certificado electrónico o Clave al expediente correspondiente > “Aportación de documentos”.


En el cas que la documentació requerida no s'enviï en el termini indicat (abans del 23 de desembre), es desestimarà el dret a la subvenció.


Si teniu qualsevol dubte o comentari en relació a la documentació sol·licitada, a la resolució provisional o voleu consultar-nos el vostre cas, podeu contactar-nos. Us mantindrem informats pels canals de l'associació de les novetats i terminis de la convocatòria.


Comments


bottom of page