top of page
POLÍTICA DE PRIVACITAT
PER A XARXES I APLICACIONS MÒBILS (APPS)
 
textura-arc-oprimitzada.jpeg

POLITICA PRIVACIDAD PROTECCIÓN DE DATOS Y COOKIES

Data última actualització: 27 de gener de 2023

De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2.018 (UE) 2016/679 i el Reglament del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques a pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades - RGPD), l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA, informa als usuaris de l'aplicació Grup de Whatsapp d’ARC (d'ara endavant, l'Aplicació), respecte el tractament de les dades personals que voluntàriament hagin facilitat durant el procés de registre, accés i utilització del servei.

 

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA, amb NIF G08824609 i domicili a efectes de notificacions al Carrer Barcelona, 15, 2n 2a de 17002 GIRONA (d’ara endavant, el Responsable del Tractament) és l'entitat responsable del tractament de les dades facilitades pels associats i els seus treballadors usuaris de l'Aplicació (d'ara endavant, Usuari/s).

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES.

Per procedir al registre, accés i posterior ús de l'Aplicació, l'Usuari haurà de facilitar —de forma voluntària— dades de caràcter personal (essencialment identificatives i de contacte), les quals seran incorporades a suports automatitzats titularitat de l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA

La recollida, emmagatzematge, modificació, estructuració i, si escau, eliminació de les dades proporcionades pels Usuaris, constituiran operacions de tractament dutes a terme pel Responsable, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de l'Aplicació, mantenir la relació de prestació de serveis i/o comercial amb l'usuari, i per a la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

Les dades personals facilitades per l'Usuari —especialment correu electrònic o e-mail— podran emprar-se també per remetre butlletins (Newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de l'Aplicació, sempre que l'Usuari hagi prestat prèviament el seu consentiment exprés per a la recepció d’aquestes comunicacions via format electrònic.

3. LEGITIMACIÓ.

El tractament de les dades de l'Usuari, es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

  • La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de l'Aplicació, els termes i les condicions dels quals es posaran a disposició de l'Usuari en tot cas, amb caràcter previ, per a la seva acceptació expressa.

  • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l'Usuari, posant a la vostra disposició aquesta política de privadesa, que ha d'acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d'una casella disposada a aquest efecte.

En cas que l'Usuari no faciliti a ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA les seves dades o ho faci de forma errònia o incompleta, no serà possible fer ús de l'Aplicació.

4. CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS.

Les dades personals proporcionades per l'Usuari es conservaran als sistemes i bases de dades del Responsable del Tractament, mentre aquell continuï fent ús de l'Aplicació, i sempre que no sol·liciti la supressió.

Per tal de depurar les possibles responsabilitats derivades del tractament, les dades es conservaran per un període mínim de cinc anys.

5. DESTINATARIS.

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA, tret d'obligació legal o en qualsevol cas, prèvia sol·licitud del consentiment de l'Usuari.

D'altra banda, ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA podrà donar accés o transmetre les dades personals facilitades per l'Usuari a tercers proveïdors de serveis amb què hagi subscrit acords d'encàrrec de tractament de dades, i que només hi accedeixin a aquesta informació per prestar un servei a favor i per compte del Responsable.

6. RETENCIÓ DE DADES.

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA, informa a l'Usuari que, com a prestador de servei d'allotjament de les dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei.

La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es poden utilitzar en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi.

La comunicació de dades a les forces i cossos de seguretat de l'Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals i sota el màxim respecte a aquesta.

7. PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ ALLOTJADA.

El Responsable del Tractament, adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2.018 (UE) 2016/679 i el Reglament del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades - RGPD).

El Responsable realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors però no es responsabilitza de la pèrdua o eliminació accidental de les dades per part dels Usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels Usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis facilitats o prestats a través de l'Aplicació, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades pel Responsable del Tractament, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles al Responsable.

8. EXERCICI DE DRETS.

L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA, informa a l'Usuari que pot fer us dels drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició i portabilitat, els quals podrà exercir mitjançant petició adreçada al correu electrònic associacio@arcatalunya.cat

Així mateix, l'usuari té dret a revocar el consentiment inicialment prestat, i a interposar reclamacions de drets davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

9. COMUNICACIONS COMERCIALS PER VIA ELECTRÒNICA.

En aplicació de la LSSI (Llei de Serveis de la Societat de la Informació), l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE REPRESENTANTS, PROMOTORS I MÀNAGERS DE CATALUNYA, no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d'usuaris amb què hi hagi una relació contractual, jurídica o de serveis prèvia, el Responsable del Tractament sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis del Responsable que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En cas que l'Usuari vulgui donar-se de baixa a l'hora de rebre les comunicacions esmentades, podrà fer-ho remetent la seva voluntat per e-mail al correu electrònic: associacio@arcatalunya.cat

 
bottom of page